หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4

(ตอนที่ 2)

การทดลองที่ 2  ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อปฏิกิริยาระหว่าง NO2 และ N2O4


เตรียมแก๊ส NO2 ใส่ในหลอดทดลองใส แล้วปิดให้แน่น 3 หลอด


นำหลอดทดลองที่ 1 ไปแช่ในน้ำร้อน และ นำหลอดทดลองที่ 2 ไปแช่ในน้ำเย็น 

หลอดที่ 3 ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ใช้ในการเปรียบเทียบ )


หลอดที่ 1 ซึ่งแช่ในน้ำร้อนจะมีสีน้ำตาลแดงเข้ม 

หลอดที่ 2 แช่ในน้ำเย็นเป็นสีเหลืองอ่อนจางๆ

โดยหลอดที่ 1 แก๊สมีสีน้ำตาลแดงเข้มกว่า หลอดที่ 3

และหลอดที่ 2 แก๊สมีสีเหลืองอ่อน ซึ่งจางกว่าหลอดที่ 3

 

จากสมการ สามารถอธิบายได้ว่า

NO2 and N2O4 Equilibrium
     

ที่อุณหภูมิสูง (หลอดที่ 1 ) ปฏิกิริยาเกิดผันกลับทำให้เกิด NO2 มาก ปริมาณ  N2O4  มีจำนวนน้อย

ดังนั้นที่สมดุลใหม่ เราจึงสังเกตเห็นสีของแก๊สในหลอดที่ 1 เป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม


ที่อุณหภูมิต่ำ (หลอดที่ 2) ปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าได้มาก ทำให้เกิด N2O4 จำนวนมาก

และปริมาณ NO2 มีจำนวนน้อยกว่า

ที่สมดุลใหม่ของปฏิกิริยานี้ สีของแก๊สในหลอดทดลองที่ 2 จึงค่อนข้างใส มีเพียงสีเหลืองอ่อนจางๆเท่านั้น

 

สรุปผลการทดลอง

1. ที่อุณหภูมิสูงปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับ ทำให้เกิด NO2 จำนวนมาก   
ดังนั้นปฏิกิริยาการเกิด  NO2  สามารถเขียนใหม่ได้ดังสมการ


NO2 and N2O4 Equilibrium


ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยา ดูดความร้อน สามารถเกิดได้ดีที่อุณหภูมิสูง

 

2.ที่อุณหภูมิต่ำ ปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าได้ดี ทำให้เกิดแก๊ส N2O4 จำนวนมาก

NO2 and N2O4 Equilibrium


ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยา คายความร้อน สามารถเกิดได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ

 

 


 

สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4 (ตอนที่ 1)

สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4 (ตอนที่ 2)

 

หมายเหตุ แก๊ส NO2 เตรียมได้จาก ปฏิกิริยาระหว่างทองแดง (Cu) กับกรดไนตริก (HNO3) ดังสมการ

ปฏิกิริยาระหว่าง ทองแดงกับกรดไนตริก

 

ปฏิกิริยาการเตรียมแก๊ส NO2

เคมีครูออ