หน้าหลัก คอร์สเรียน สมัครเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ แผนที่ เกี่่ยวกับครูออ Facebook
     

Kru Aor

หน้าหลัก

คอร์สเรียน

สมัครเรียน

อุปกรณ์ในห้อง LAB

การทดลองเคมี

เคมีในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดข้อสอบ

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4

(ตอนที่ 1)

การทดลองที่ 1  ศึกษาผลของความดันต่อการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาระหว่าง NO2 และ N2O4


แก๊ส  NO2 และ N2O4  สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแบบผันกลับได้

 

แสดงดังสมการ

NO2 and N2O4 Equilibrium


ปฏิกิริยานี้เป็นสมดุลเคมีระหว่าง NO2 และ N2O4 โดย  NO2เป็นแก๊สที่มีสีน้ำตาลแดง , N2O4 เป็นแก็สที่ไม่มีสี 


เมื่อให้ความดันโดยการกดก้านหลอดฉีดยาอย่างรวดเร็ว พบว่า

แก๊สในหลอดทดลองจะมีสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มในตอนแรก และค่อยๆจางลงกลายเป็นสีเหลืองในที่สุด

อธิบายได้ว่า ขณะที่ให้ความดันในตอนแรกแก๊ส NO2 ซึ่งมีสีน้ำตาลแดงถูกอัดรวมกันอย่างรวดเร็ว

ทำให้ปริมาณ NO2 มีความเข้มข้นสูงขึ้น โมเลกุลแก๊สถูกอัดแน่นในปริมาตรที่เล็กลง

จึงทำให้เห็นสีน้ำตาลแดงของ NO2 ชัดเจนในช่วงแรกนี้


หลังจากนั้นปฏิกิริยา
      

 NO2 and N2O4 Equilibrium

จะเลื่อนไปทางขวามือ ทำให้มีปริมาณ N2O4 เพิ่มมากขึ้น และขณะเดียวกันปริมาณของ  NO2  ก็ลดลงด้วย  


เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลใหม่ ปริมาณแก๊ส  N2O4 ซึ่งเป็นแก๊สไม่มีสีเพิ่มมากขึ้น 

จึงทำให้สีน้ำตาลแดงของ  NO2 จางลง  และกลายเป็นสีเหลืองในที่สุดหลังจากนั้นเมื่อดึงก้านหลอดฉีดยาออกอย่างรวดเร็ว

สีของแก๊สจะจางลงในช่วงแรก และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มในที่สุด

 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เมื่อดึงก้านหลอดฉีดยาออกเป็นการเพิ่มปริมาตรอย่างรวดเร็ว

ความดันในหลอดลดลง ปริมาณแก๊ส NO2 ในฉีดยาจะถูกเจือจางลง

 โมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นทำให้สีของแก๊สในตอนแรกค่อนข้างใส

แต่เมื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ ปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับทำให้ NO2 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

แก๊สในหลอดจึงกลับมามีสีน้ำตาลแดงอีกครั้งหนึ่ง


สรุปได้ว่า ปฏิกิริยานี้แปรผันกับความดัน โดยที่ความดันสูง ปฏิกิริยาจะเกิดไปข้างหน้าได้ดี 

ทำให้เกิด N2O4 มาก และที่ความดันต่ำ ปฏิกิริยาจะผันกลับ ส่งผลให้เกิด NO2 มาก

 

 


 

สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4 (ตอนที่ 1)

สมดุลเคมีของปฏิกิริยา NO2 และ N2O4 (ตอนที่ 2)

 


หมายเหตุ แก๊ส NO2 เตรียมได้จาก ปฏิกิริยาระหว่างทองแดง (Cu) กับกรดไนตริก (HNO3) ดังสมการ

ปฏิกิริยาระหว่าง ทองแดงกับกรดไนตริก

 

ปฏิกิริยาการเตรียมแก๊ส NO2

 

เคมีครูออ